Notices

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8146-1 гр. Плевен 27.07.2015г.

452

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-384/23.07.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8147-1 гр. Плевен 28.07.2015г.

460

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-383/23.07.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-8129-1 гр. Плевен 13.07.2015г.

453

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:   Подробен устройствен план – Изменение План за регулация и застрояване…

ИЗХ. №ТСУИС 94Л-495-1/01.07.2015г. ОБЩИНА ПЛЕВЕН

560

ДО    ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ                                     ВАЛЯ ВЛАДИМИРОВА МЕТОДИЕВА УЛ. „НЕОФИТ РИЛСКИ” №66 ГР.ПЛЕВЕН…

З А П О В Е Д № РД 10 - 1172 гр. Плевен, 17.07.2015 г.

543

за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии» за обект №12/2015, землище с. Гривица, имот с номер 253026, отдел 258, подотдели…

З А П О В Е Д № РД - 10 - 1173 Плевен, 17.07.2015 г.

418

за класиране на участниците в открит конкурс за  „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии» за обект №13/2015, имот с номер 191113, землище с. Беглеж, отдел 216, подотдел „а” съгласно ЛУП от 2005 г., и определяне…

З А П О В Е Д № РД - 10 - 1171 Плевен, 17.07.2015 г.

532

за класиране на участниците в открит конкурс за  „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №11/2015, имот с номер 000006, землище с. Радишево, отдел 269, подотдел „п” съгласно ЛУП от 2005 г., и…