Notices

Запвед № РД - 10 - 164 гр. Плевен, 09.02.2015 г.

524

за класиране на участниците в открит конкурс за  „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №1/2015, имот с кадастрален номер 177001, землище с. Бохот, отдел 244, подотдел „о” съгласно ЛУП…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7495-1 гр.Плевен 12.08.2014 г.

406

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.46 по плана на с. Беглеж, че е изработен проект за:           …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С 92-7712-1/17.12.2014г.гр. Плевен

404

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С 92-7712-1/17.12.2014г.гр. Плевен     Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-818/02.12.2014г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен   План…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7805-1 гр. Плевен 02.02.2015г.

379

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7805-1 гр. Плевен 02.02.2015г.          Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-33/28.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7803-1 гр.Плевен 02.02.2015г.

402

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7803-1 гр.Плевен 02.02.2015г.            Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-37/02.02.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7797-1 гр. Плевен 29.01.2015г.

438

         Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-32/28.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен             План за регулация…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7796-1 гр. Плевен 29.01.2015г.

422

Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-31/28.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7795-1 гр. Плевен 28.01.2015г.

353

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7795-1            гр. Плевен  28.01.2015г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС - 92-7794-1 гр. Плевен 28.01.2015г.

431

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС - 92-7794-1 гр. Плевен  28.01.2015г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:   Подробен устройствен…

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 131 Плевен, 30.01.2015 г.

448

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 131 Плевен, 30.01.2015 г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии» за обект №5/2015, имот с кадастрален номер 000086, землище с. Къшин,…

ЗАПОВЕД № РД 10 - 126 гр. Плевен, 30.01.2015 г.

462

ЗАПОВЕД № РД 10 - 126 гр. Плевен, 30.01.2015 г.     Предвид резултата от работата на комисия, назначена със Заповед № РД10-114/ 28.01.2015 г. на Кмета на Община Плевен, отразена в утвърден на 29.01.2015 г. Протокол от 29.01.2015 г. за разглеждане…