Конкурси

ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга “Кризисен център за жени и деца, преживели насилие”, Община Плевен

1876

На основание чл. 44, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, от Закон за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.18 и чл.18а, ал.3 от Закон за социално подпомагане и чл.37, чл., чл.38, чл.39 и чл.39а от Правилник за прилагане на…

Заповед № РД-10-230/22.02.2013г. за разглеждане, оценяване и класиране участниците в открит конкурс с предмет "Добив на дървесина от Общински горски територии" за обект: имот 177001, отдел 244-о, землище с.Бохот

1592

Заповед № РД-10-230/22.02.2013г. за разглеждане, оценяване и класиране участниците в открит конкурс с предмет "Добив на дървесина от Общински горски територии" за обект: имот 177001, отдел 244-о, землище с.Бохот

Заповед № РД-10-231/22.02.201Зг. за разглеждане, оценяване и класиране участниците в открит конкурс с предмет '\Цобив на дървесина от Общински горски територии" за обект: част от имот 000125, отдел 316- п. землище с.Коиловци

1632

Заповед № РД-10-231/22.02.201Зг.за разглеждане, оценяване и класиране участниците в открит конкурс с предмет '\Цобив на дървесина от Общински горски територии" за обект: част от имот 000125, отдел 316- п. землище с.Коиловци

Заповед № РД-10-232/22.02.2013г. за разглеждане, оценяване и класиране участниците в открит конкурс с предмет '"Добив на дървесина от Общински горски територии" за обект: имот 000162, отдел 248-ш, землище с.Тученица

1677

Заповед № РД-10-232/22.02.2013г. за разглеждане, оценяване и класиране участниците в открит конкурс с предмет '"Добив на дървесина от Общински горски територии" за обект: имот 000162, отдел 248-ш, землище с.Тученица

Конкурс с предмет на процедурата - “Добив на дървесина от Общински Горски територии” - 25.02.2013г.

1961

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне…

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС чрез предварително представяне на предложения от участниците, за отдаване под наем за срок от 3(три) години на част от имот - публична общинска собственост

1940

На основание чл.44,ал.2 във връзка с чл.44, ал1, т.1 и т.7 от Закона за местната власт и местното самоуправление, чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7/2005 г. на Общински …

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС - за отдаване под наем на общински нежилищен имот

1899

       На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местната власт и местното самоуправление, чл.14, ал. 1 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.15, чл.76, т.1, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба…

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС - за отдаване под наем терен, намиращ се в гр. Плевен, ул.”Бъкстон”, кв.383

2014

         На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44,ал. 1,т. 1 и т. 7 от Закона за местната власт и местното самоуправление, чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.14 от Наредба №15 на Общински…

Община Плевен обявява открит конкурс „Добив на дървесина от общински горски фонд”

2032

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен Обява Община Плевен обявява открит конкурс с предварително…