УКАЗАНИЕ за поддържане на мерки за сигурност, с цел опазване живота и здравето на хората и материалните ценности

4683