ЗАПОВЕД № РД - 10 - 859 Плевен, 25.06.2014г.

1693

З А П О В Е Д
 
№ РД - 10 - 859
Плевен, 25.06.2014г.

за класиране на участниците в открит конкурс

за  «Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии»

за обект 8/2014, землище с.Върбица, имоти с кадастрални номера 000238 /отдел 314, подотдел „и” съгласно ЛУП от 2005г./, 000239 /отдел 315, подотдел „а”, отдел 315, подотдел „в” съгласно ЛУП от 2005г./, 000246 /отдел 315, подотдел „в” съгласно ЛУП от 2005г./,   и определяне на изпълнител

            На основание чл.23, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти и отразени резултати в утвърден на 25.06.2014г. Протокол на комисия, назначена със Заповед № РД-10-830/23.06.2014г. за разглеждане, оценяване и класиране участниците в открит конкурс с предмет “Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии” /открит със Заповед № РД – 10 – 759/05.06.2014г./

 
О Б Я В Я В А М:
 

            1.Класирани участници:

 

Първо място – "Оникс Еко Инвест”ООД, ЕИК 200929195, със седалище и адрес на управление: гр.Плевен, ул.”Лозенка”№5, вх.Г, ет.4, ап.6, представлявано от Христо Кръстев Цветков – управител, с обща стойност за обекта 6075,00 лв. /шест хиляди  седемдесет и пет лева/ без ДДС и единична цена за добив на 1 пл.куб.м – 15,00 лв. /петнадесет лева/ без ДДС.

 
Второ място – няма класиран участник.

2.Определям за спечелил участник: „Оникс Еко Инвест”ООД.

 

            3.На основание чл.35, ал.1, във връзка с чл.35, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти да се сключи писмен договор със спечелилия участник в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед след представяне на:

1/удостоверение от НАП, че участникът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган издадено до един месец преди датата на сключване на договора – оригинал или нотариално заверено копие или заверено от кандидата копие и представяне на оригинала за сравнение;

2/документ за внесена или учредена в полза на Възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 303,75 лв. /триста и три лева, седемдесет и пет стотинки/;

3/свидетелства за съдимост на управителите, издадени до шест месеца преди датата на сключване на договора - оригинал или заверено от кандидата копие и представяне на оригинала за сравнение;

4/списък на наетите за работа в обекта лица /инструктирани от Изпълнителя относно правилата за безопасен труд/, с подпис на управителя и печат.

            4.Копие от настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата  на Община Плевен и да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.61 от АПК.


            5.Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок по реда на АПК.

6.Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Десислава Ангелова – началник-сектор „Земеделие и гори” при Община Плевен.