уведомление за прекратяване на наемните правоотношения за общиско жилище

136