Notices

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92-6941-1 гр. Плевен 09. 10. 2013г.

1905

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92-6941-1 гр. Плевен  09. 10. 2013г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД 12-962 от  08.10.2013г. на Кмета на Община Плевен е одобрен : План за…

Заповед № РД-10–1545/ 04.10.2013г.

1856

ПРОТОКОЛ От дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД - 10 – 1545/04.10.2013г. на проф.д-р Димитър Стойков, дмн - Кмет на Община Плевен, за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие с предварително…

СПИСЪК На свободни общински имоти със спортно предназначение за отдаване под наем през 2013г.

2132

СПИСЪК   На свободни общински имоти  със спортно предназначение за отдаване под наем през 2013г. Община Плевен обявява като свободен част от общински спортен имонт-спортна зала „Спартак”, находящта се в гр.Плевен,ул.”Кала…

ОВОС на инвестиционно предложение: „Преработка/унищожаване на стари негодни автомобилни гуми и пластмасови отпадъци до получаване на топлинно-енергийни и суровинни ресурси, след процес построен по схема „Затворен цикъл” по метода на „Пиролиза””, с. Гривиц

2082

СЪОБЩЕНИЕ             На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)…

Обявление №ТСУ и С-92-6931-1/02.10.2013г.

1937

Община Плевен, на основание чл.128, ал.1 и във връзка с ал.12 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти     в землищата на с.Бохот, с.Ралево, с.Горталово и…

Обявление №ТСУ и С-92-6932-1/02.10.2013г.

1976

обявление №ТСУ и С-92-6932-1/02.10.2013г.   ДО Стелиана Георгиева Беловска ул. „Гренадирска” №34, вх.А, ет.2, ап.4 гр. Плевен          Община – Плевен, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията съобщава,…

ЗАПОВЕД № РД 10 - 1419 Плевен, 20.09.2013г. за класиране

1927

З А П О В Е Д № РД 10 - 1419 Плевен, 20.09.2013г. за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №7, имот с кадастрален…

ЗАПОВЕД № РД 10-1418 Плевен 20.09.2013г. за класиране

2013

З А П О В Е Д № РД 10 - 1418 Плевен, 20.09.2013г. за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за обект: имот с кадастрален номер 069028, землище с.Ласкар, отдел 232-я съгласно ЛУП…