Notices

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец по разрешителен режим на Басейнова дирекция Дунавски район за водоснабдяване на „Автомивка”

35