Notices

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС 92-8056-1/08.06.2015г. - гр.Плевен

94

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С 92-8056-1/08.06.2015г.  гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-305/05.06.2015г. на Зам. Кмета на Община Плевен е  одобрен: Подробен…

Община Плевен Обявява Прием на документи за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански (2015-2020) години на земеделска земя, собственост на Община Плевен

91

На основание чл. 37 „и”, чл. 37 „о” от ЗСПЗЗ и във връзка с § 18 от преходни и заключителни разпоредби на ЗЗДЗСПЗЗ Община Плевен Обявява Прием на документи за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански (2015-2020) години на земеделска…

ДО „ГОЛДИУМ” ЕООД – АЛЕКСАНДЪР ФИЛЕВ ИВАНОВ ул.”Ангел войвода” №25, вх.Д, ап.1 гр.Плевен ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ( за ул.”Асен Халачев” №12, вх.А ) БОРИС СТОЯНОВ СТОЙКОВ ( със задължение да уведоми всички собственици ) ул. „ Асен Халачев” №12, в

255

Във връзка със заявление вх. № ТСУиС-26-2308-4 / 27.05.2015г.  до Община Плевен, Ви уведомявам, че  е  издадено  Разрешение за строеж №144/ 29.05.2015 г. на „ГОЛДИУМ” ЕООД , представлявано от Александър Филев Иванов от гр.Плевен.…

Съобщение за оценка на въздействието върху околната среда на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”

108

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.17, ал.5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8098-1 гр.Плевен 24.06.2015г.

116

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.24 по плана на с. Радишево  че е изработен проект за: Изменение на Подробен…

Изх. № ТСУиС-26-4693-1/16.06.2015г. ДО „БУЛСАТКОМ” ЕАД УЛ. „МАГНАУРСКА ШКОЛА” № 15, ЕТ.3 ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК СЕНЯ ХРИСТОВА КИРКОВА ГР.ПЛЕВЕН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ МАЛИНКА ИВАНОВА ДОЧЕВА БУЛ. „РУСЕ” 10, БЛ.204/2 ГР.ПЛЕВЕН

195

Изх. № ТСУиС-26-4693-1/16.06.2015г. ДО „БУЛСАТКОМ” ЕАД УЛ. „МАГНАУРСКА ШКОЛА” № 15, ЕТ.3 ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК СЕНЯ ХРИСТОВА КИРКОВА ГР.ПЛЕВЕН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ МАЛИНКА ИВАНОВА ДОЧЕВА БУЛ. „РУСЕ” 10, БЛ.204/2 ГР.ПЛЕВЕН (със…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92–8096-1 гр. Плевен 23.06.2015г.

142

Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-345/23.06.2015г. на Зам. кмета на Община - Плевен е одобрен             План за застрояване за…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8095-1 гр. Плевен 23.06.2015г.

92

Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-344/22.06.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: План за регулация за урегулирани поземлени имоти ХІІІ-500…