ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-7747-1 гр. Плевен 09.01.2015 год.

588

ОБЯВЛЕНИЕ
№ТСУиС-92-7747-1
гр. Плевен    09.01.2015 год.

Община-Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-3 от 06.01.2015 год. на Зам. кмета на Община-Плевен е одобрен проект за изменение на:


            План за регулация за урегулирани  поземлени   имоти  VІІІ- 3745 и ХІ-3743, кв.207  по плана на гр. Плевен на основание чл.129,  ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ.

            Вътрешната регулационна линия между урегулирани поземлени имоти VІІІ и ХІ се поставя в съответствие със съществуващата граница на поземлени имоти с идентификатори 56722.660.538 и 56722.660.535; образуват се нови урегулирани поземлени имоти VІІІ-660.538 и ХІ-660.535, по зелените коти, линии и щрихи на плана за регулация на приложената скица № 1283/19.11.2014 г.   

            който е изложен в Общината, стая № 73 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 15.00 часа.

               На основание чл.215, ал.4, във връзка с чл.213 и 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14                                                                                                                                           (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд гр. Плевен чрез Община-Плевен.

              Жалбата се подава в два екземпляра в Центъра за административно обслужване на гражданите на Община Плевен – пл. „Възраждане”, № 4.

              Жалбата не спира изпълнението й.


Гл.инженер
инж.Владислав Иванов