ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8258.1 гр.Плевен 09.10.2015 г.

615

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.144 по плана на гр.Славяново, че е изработен проект за:

 

         Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти VІІІ-76  и ІХ-1363  кв.144  по плана на гр.Славяново

 

         Проектът се намира в стая № 4, етаж ІІ в Кметство на гр.Славяново и може да бъде прегледан в дните  вторник и четвъртък  от 9.00 до 12  часа.

        

         На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в

14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.