ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7709-1 гр.Плевен 16.12.2014 г.

1569

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУ и С-92-7709-1
гр.Плевен 16.12.2014 г.

         Община – Плевен, на основание чл.61, ал.1 АПК, съобщава, че със заповед №РД-12-826/15.12. 2014г. на Кмета на Община - Плевен е одобрен

 

          Поправка и попълване на кадастралния план в обхвата на поземлен имот 195, кв.20 по плана на с.Горталово, на основание §4, ал.1, т.2 от  ПЗР на ЗКИР, във връзка с чл.54, ал.4 от ЗКИР.

            Поземлен имот 195 се разделя и новообразуваните поземлени имоти се означават с номера  195 и 197; поземлен имот 197,  с възстановено право на собственост по реда на чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ

 

който е изложен в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда,  четвъртък и петък от 8.30 до 12.30 часа.

         На основание чл.54, ал.6 от ЗКИР,  във връзка с §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР заповедта може да се обжалва в 14- (четиринадесет) дневен срок от деня на съобщаването й, по реда на чл.145, ал.1 АПК пред Административен съд чрез Община - Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в Информационния център на Общината /зала “Катя Попова”/.

 

инж. Владислав Иванов /п/
Гл. инженер на Община-Плевен