ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7536-1 гр.Плевен 12.09.2014 г.

1600

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУ и С-92-7536-1
гр.Плевен 12.09.2014 г.
 

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.14 по плана на с. Николаево, че е изработен проект за:

  Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти VІ-94 и V-95  кв.14  по плана на с.Николаево.

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 12.30  часа.

 На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в

14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.