ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7511-1 гр.Плевен 21.08.2014 г.

1814

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУ и С-92-7511-1
гр.Плевен 21.08.2014 г.       

Община – Плевен, на основание чл.150, ал.8 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-702/15.08.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен:


Комплексен проект за  инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, състоящ се от Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот УПИ ІI, ПИ №1880 в кв.180  по плана на гр. Славяново, одобрени проекти и разрешение за строеж №291/19.08.2014год. за обект: „Навес за селскостопански машини и инвентар”,

 

който е изложен в Кметство Славяново, стая №4  и може да бъде прегледан в дните вторник и четвъртък от 8.30 до 12.00 часа.

         На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.216, ал.1, т.2 от  Закона       за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Плевен  чрез Община - Плевен.

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

         - Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел 10 лв.

         - Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

         Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

Арх. Светослав Митев  /п/
временно изпълняващ длъжността главен архитект
съгласно заповед № 74/18.08.2014год.