Обявление №ТСУ и С-92-7309-1/10.04.2014г.

1686

обявление

№ТСУ и С-92-7309-1/10.04.2014г.

 

ДО

Петя Димитрова Лазарова

ул. „ Георги Киров” №21

с. Гривица

Община Плевен

 

        

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.34 по плана на с.Бохот, че е изработен проект за:

 

         Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти VІ-459 и V-460, VІІІ-457  кв.34 по плана на с.Бохот.

 

         Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 12.30 часа.

        

         На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в

14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

 

 

Гл. инженер на Община - Плевен:       /п/

                                                 (инж. Владислав Иванов)