Oбявление №ТСУ и С-92-7153-1/14.01.2014г.

1852

ДО

Асен Нанов Цаков

с. Опанец, общ.Плевен


Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти №083114, 000021 и 081011 в м.”Каменна могила” в землището на с. Опанец, че е изработен проект за:

         Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за трасе на електропровод НН до поземлен имот с номер 083114, м.”Каменна могила”, в землището на с.Опанец, преминаващо през имот №000021

         Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

         На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в

14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.