ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92-7091-1 гр. Плевен 03.12.2013 г.

1868

ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУ и С- 92-7091-1
гр. Плевен 03.12.2013 г.


         Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в  кв. 36в по плана на гр. Плевен, че е изработен проект за:

Частично изменение на План за регулация и застрояване и Работен устройствен план за ПИ 659.763, ПИ  659.762   (нов УПИ ІІ 659.1081 ) и ПИ 659.760 (нов УПИ ІІІ 659.760)  кв.36в  по плана на гр.Плевен  .

         Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,вторник,сряда и петък от 9,00 до 12,00 часа.

         На основание чл.128 ал.5 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Центъра за административно обслужване на Общината.

 

 

 

Арх.Бойко Балтаков

 Гл.архитект