Обявление Изх. № ТСУиС-94Н-2496-1 26.09.2014г.

1688

Изх. № ТСУиС-94Н-2496-1
26.09.2014г.
 

ДО
Н-ЦИ НА ИВАНКА ПЕТКОВА СЪЛЕВА
НАДЯ ИВАНОВА ЛАКОВА
МИЛКА ПЕТКОВА КУШАНОВА
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА НЕНКОВА
УЛ. “  СОЛУН” № 19
НЕИДЕНТИФИЦИРАН ПИ 56722.662.309
с постройки на допълващо застрояване в него
УЛ. „СОЛУН” 21 
ГР. ПЛЕВЕН
МАРТИН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
Ж.К. „МЛАДОСТ 1” БЛ.46 ВХ.З ЕТ.2 АП.35
ГР. СОФИЯ


         Във връзка със заявление с вх. № ТСУиС-94Н-2496-1 / 27.08.2014г. от Надя Иванова Лакова  до Община Плевен и на основание чл.140 ал.3 от Закона за устройство на територията Ви съобщавам, че е издадена виза от Гл. архитект на 28.08.2014г. за проектиране на преустройство на таванско помещение с надзид до 1,50 м.   по чл.50 ал.1б и при условията на чл.51 от ЗУТ в поземлен имот с идентификатор 56722.662.308, УПИ ІІІ-5404 кв. 313 по плана на гр. Плевен, разположена на граница с УПИ ІІ- 5423.  


арх. Светослав Митев
Вр.ИД Главен архитект
Съгласно заповед №74/18.08.2014г.
на Кмета на Община Плевен