Искане ОВОС „Получаване на Разрешително за водовземане на подземни води от 1 (един) брой нов шахтов кладенец в ПИ № 280002 по КВС”

1718

На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: „Получаване на Разрешително за водовземане на подземни води от 1 (един) брой нов шахтов кладенец в ПИ № 280002 по КВС”, землище на с. Бохот, община Плевен, с възложител: ЕТ „Орхидея-мебел-Татяна Пъшева”.

         В 14 дневен срок, считано от 30.05.2014 г., заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за горното инвестиционно предложение.

Документацията е заведена в Община Плевен с вх. № ЕК-192/28.05.2014 г. и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:45 до 16:30 часа в стая № 15.

Становища се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани,         пл. „Възраждане” № 4.