Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: Получаване на Разрешително за водовземане от подземни води от 1(един) брой нов тръбен кладенец с дълбочина до 70 м., ПИ № 67088.2720.90

293