НАРЕДБА 37 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ, СОБСТЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

1904