Концесии

Съобщение с. Бръшляница, местността „Байнова могила” и с.Върбица, местността ”Алявото”

1162

СЪОБЩЕНИЕ на основание  чл.55а, ал.2 от ППЗК Относно: Дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД 10-1579 от 14.11.2012 г. на Кмета на Община Плевен за провеждане на процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет:„…