Заповед № РД-10-231/22.02.201Зг. за разглеждане, оценяване и класиране участниците в открит конкурс с предмет '\Цобив на дървесина от Общински горски територии" за обект: част от имот 000125, отдел 316- п. землище с.Коиловци

1698

Заповед № РД-10-231/22.02.201Зг.за разглеждане, оценяване и класиране участниците в открит конкурс с предмет '\Цобив на дървесина от Общински горски територии" за обект: част от имот 000125, отдел 316- п. землище с.Коиловци