ЗАПОВЕД № РД-10-146 за „Добив на дървесина от общински горски територии”

1825