ЗАПОВЕД № РД-10-145 за „Добив на дървесина от общински горски територии”

1884