ЗАПОВЕД № РД-10-144 за „Добив на дървесина от общински горски територии”

1784