ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС - за отдаване под наем на общински нежилищен имот

1974

       На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местната власт и местното самоуправление, чл.14, ал. 1 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.15, чл.76, т.1, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, Заповед  №РД 10 -1479/01.11.2012         

 

О Б Я В Я В А:

  

       ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС чрез предварително представяне на предложения от участниците, за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на общински нежилищен имот, представляващ сграда за битови услуги – обществена тоалетна с площ 63.00кв.м, находяща се в парка  към къща-музей ”Цар Освободител Александър II” в гр.Плевен, ул.”Васил Левски”№157.

       Първоначалната месечна наемна цена 150.00 лв. /без ДДС/

       Депозитът за участие в конкурса в размер на 450.00лв.

       Цена на конкурсната документация – 30.00лв./без ДДС/

       Конкурсът ще се проведе на 07.12.2012г. от 11.00ч. в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.

       Депозитът за участие в конкурса се внася до 06.12.2012г. включително, по сметка на Община Плевен IBAN: BG 38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC: IORTBGSF ТБ”Инвестбанк”АД, клон Плевен.

       Конкурсната  документация ще се продава от 28.11.2012г. до 05.12.2012г.  включително, в Център за  административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4 срещу документ за закупена конкурсна документация.

        Предложенията от участниците в публично оповестения конкурс се подават в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане”№4, в срок  до 16.00ч. на 06.12.2012г.