Конкурси

Конкурс за „Добив на дървесина от общински горски територии” - землище с.Върбица

1933

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл.85, ал.1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне…

ПРОТОКОЛ от дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД -10 -1037/08.07.2013г.

1832

ПРОТОКОЛ От дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД - 10 - 1037/08.07.2013г.  на Проф. д-р Димитър Стойков – Кмет на Община Плевен за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие с предварително…

ЗАПОВЕД за класиране на участниците в открит конкурс за «Добив на дървесина от Общински горски територии» и определяне на изпълнител за имот 091167

1837

З А П О В Е Д   № РД 10 - 973 Плевен, 26.06.2013г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» и определяне на изпълнител за имот 091167, отдел 281-и1, землище с.Горталово, собственост…

ЗАПОВЕД № РД 10 - 939 Плевен, 24.06.2013г. за класиране на участниците в открит конкурс за «Добив на дървесина от Общински горски територии» за имот 000187

1748

  З А П О В Е Д   № РД 10 - 939 Плевен, 24.06.2013г. за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за имот 000187, отдел 314-б и отдел 314-ж, землище с.Бръшляница и определяне на изпълнител…

ЗАПОВЕД № РД 10 - 940 Плевен, 24.06.2013г. за класиране на участниците в открит конкурс за «Добив на дървесина от Общински горски територии» за имот 117003

1657

З А П О В Е Д   № РД 10 - 940 Плевен, 24.06.2013г. за класиране на участниците в открит конкурс  за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за имот 117003,  отдел 221-ю, землище с.Николаево, и определяне на изпълнител…

ЗАПОВЕД № РД 10 - 941 Плевен, 24.06.2013г. за класиране на участниците в открит конкурс за «Добив на дървесина от Общински горски територии» за имот 191113

1820

З А П О В Е Д   № РД 10 - 941 Плевен, 24.06.2013г. за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за имот 191113, отдел 216-в, землище с.Беглеж, и определяне на изпълнител            …

Открития конкурс за “Добив на дървесина от общински горски територии” - с.Къшин

1828

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл.85, ал.1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне…

ЗАПОВЕД за класиране на участниците в открит конкурс за "Добив на дървесина от Общински горски територии" за имот 227001

1854

ЗАПОВЕД за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за имот 227001, отдел 255-в, землище с.Гривица, и определяне на изпълнител              На основание…

Конкурс с предмет на процедурата - “Добив на дървесина от Общински Горски територии” за обект: имот с кадастрален номер 091167

1883

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл.85, ал.1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне…

Откривам процедура - открит конкурс с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Добив на дървесина от общински горски територии" по реда на Наредба за условията и реда за възлагане дейности в горски т

1652

Относно - Проведен на конкурс за възлагане управлението на "Център за социална рехабилитация и интеграция на жени и деца, претърпели насилие" гр. Плевен

1674

Относно - Проведен на конкурс за възлагане управлението на "Център за социална рехабилитация и интеграция на жени и деца, претърпели насилие" гр. Плевен