Конкурси

Конкурс за “Добив на дървесина от общински горски територии” - с.Горталово

1984

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.76, т.3, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне на предложенията на участниците…

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС чрез предварително представяне на предложения от участниците, за отдаване под наем за срок от 10/десет/години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ площадка с площ 642 кв.м.

1802

      На основание чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.14, ал.1, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за…

ЗАПОВЕД № РД 10-1264 Плевен, 16.08.2013г. - За обект в землището на с.Пелишат с кадастрални номера №081011, 086011, 148130, 148110 – отдел 245-а, с обща стойност на обекта – 4245.00 лв. и 15 лв за добив на 1 пл.куб.м

1857

З А П О В Е Д № РД 10 - 1264 Плевен, 16.08.2013г.   за класиране на участниците и определяне на изпълнител за открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии»             На основание…

КОНКУС за отдаване под наем - публична общинска собственост-26.08.2013

2087

     На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.2 и чл.79, чл. 98 и чл. 99 от Наредба №7…

Провеждане на открит конкурс за добив на дървесина в землище с.Буковлък - 28.08.2013г.

1922

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл.85, ал.1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне…

ЗАПОВЕД № РД 10 - 1169 за Добив на дървесина от Общински горски територии с.Върбица

2028

ЗАПОВЕД  № РД 10 - 1169 Плевен, 31.07.2013г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за имот с кадастрален номер 000239, землище с.Върбица, отдели 315-а и 315-б съгласно…

Община Плевен обявява открит конкурс за „Добив на дървесина от общински горски територии” - с.Пелишат

1948

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл.85, ал.1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне…

Конкурс за разполагане на преместваеми съоръжения – павилиони „за продажба на вестници, списания и пакетирани хранителни и нехранителни стоки”

2108

На основание чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.14, ал.1, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местната власт…

ЗАПОВЕД № РД-10-1066 за класиране на участниците в открит конкурс за "Добив на дървесина от Общински горски територии"

2016

З А П О В Е Д  № РД 10 - 1066 Плевен, 12.07.2013г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина от Общински горски територии» за имоти с кадастрален номер 000054 и 000007, землище с.Къшин, отдел 285-ш, и определяне…

Конкурс за „Добив на дървесина от общински горски територии” - землище с.Върбица

2073

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл.85, ал.1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне…

ПРОТОКОЛ от дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД -10 -1037/08.07.2013г.

1978

ПРОТОКОЛ От дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД - 10 - 1037/08.07.2013г.  на Проф. д-р Димитър Стойков – Кмет на Община Плевен за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие с предварително…