Конкурси

Конкурс за отдаване под наем частна общинска собственост - гр.Плевен, ул.”Васил Левски” № 157

1809

На основание чл.14, ал. 1 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.15, ал.1, чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1  от Закона за местното…

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС - находящ се в двора на СОУ ”Иван Вазов”, ул. ”Иван Вазов” №46, с идентификатор №56722.660.651.9, актуван с АОС №39817/09.12.2013г.

1781

На основание чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.15, ал.1, чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното…

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС – публична общинска собственост, представляващ „Летен театър”

1851

На основание чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.14, ал.1, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното…

Конкурс за „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” - с.Върбица - 24.06.2014г.

1667

Обява Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” по реда…

Конкурс за отдаване под наем на плувен комплекс, находящ се в двора на СОУ ”Иван Вазов” - 30.05.2014г.

1907

На основание чл.14, ал. 1 и ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.15, ал.1, чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление…

Конкурс за отдаване под наем на Летен театър в парк “Кайлъка” - 30.05.2014г.

1873

На основание чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.14, ал.1, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното…

З А П О В Е Д № РД - 10 - 548 Плевен, 29.04.2014г.

1832

З А П О В Е Д № РД - 10 - 548 Плевен, 29.04.2014г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии» за обект №6/2014, имот с кадастрален номер 135001, землище с.Радишево,…

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС:имот находящ се в гр.Плевен, ж.к.”Сторгозия”, УПИ IX, кв.722г, с площ 885кв.м., актуван с АОС№37629/16.07.2012г.-за срок от 5(пет) години

1683

На основание чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.14, ал.1, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното…