Открит конкурс за възлагане на дейността "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии" за Обект №15/2023, землища с. Къртожабене и гр. Плевен

286