Открит конкурс за възлагане на дейността: "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии" за Обект №11/2023, землище с. Буковлък

312