Открит конкурс за възлагане на дейността "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №5/2023, землище с. Бохот

338