Открит конкурс за възлагане на дейността "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №4/2023, землище с. Ралево

565