Открит конкурс за възлагане на дейността "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №3/2023, землище с. Върбица

506