Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №3-2/2021, землище с. Мечка

982