Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №23-1/2021, землище с. Бръшляница

1061