Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №13-1/2022, землище гр. Плевен

725