Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №1/2023, землище с. Бръшляница

656