Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии", обект №1/2022, землище с. Мечка

834