ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга “Кризисен център за жени и деца, преживели насилие”, Община Плевен

1941

На основание чл. 44, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, от Закон за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.18 и чл.18а, ал.3 от Закон за социално подпомагане и чл.37, чл., чл.38, чл.39 и чл.39а от Правилник за прилагане на Закон за социално подпомагане, Кметът на община Плевен със своя Заповед № РД 10-315 от 07.03.2013г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за възлагане управлението на социална услуга “Кризисен център за жени и деца, преживели насилие”, Община Плеве

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

1. В конкурса могат да участват:

1.1. български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство; обединения от лица (сключили партньорско споразумение), като водещата организация следва да отговаря на условията за участие и изискванията към кандидатите.

2. Кандидатът трябва да е вписан в регистър към Агенцията за социално подпомагане и да притежава лиценз, издаден от Държавна агенция за закрила на детето.

3. В конкурса не може да участва кандидат, който:

Ø е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;

Ø се намира в ликвидация;

Ø е лишен от право да упражнява търговска дейност;

Ø има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

Ø е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите, освен ако не е реабилитиран;

Ø вследствие на процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ, финансирани от бюджета на Общностите, е обявен в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договорни задължения.

Ø е в положение на конфликт на интереси;

4. Всеки кандидат - е длъжен да обяви писмено на Община Плевен промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса, чрез Декларация за допустимост - Приложение 3 от конкурсната документацияII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Да са доставчици на социални услуги, имащи най - малко три години положителна социална практика в работата с жени и деца, преживели насилие.

2. Да са доставчици на социални услуги, разполагащи със собствени или наети помещения за офиси на територията на община Плевен, обзавеждане и техническо оборудване, необходими за качествено управление на социалната услуга от резидентен тип, предоставяна в общността, “Кризисен център за жени и деца, преживели насилие”, Община Плевен.

3. Да са доставчици на социални услуги, разполагащи с финансови средства за извършване на дейността, в съответствие със стандартите и критериите, регламентирани в ППЗСП и НКССУД.

4. Да са доставчици на социални услуги, разполагащи с кадрови капацитет за оказване на методични и контролни функции на назначения от Възложителя, гарантиран от републиканския бюджет щатен персонал.III. ХАРАКТЕРИСТИКА И СПЕЦИФИКА НА ПРЕДОСТАВЯНАТА СОЦИАЛНА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА “КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЖЕНИ И ДЕЦА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ”, ОБЩИНА ПЛЕВЕН:

1.Изпълнителят – доставчик на социални услуги – следва да управлява и организира социалната услуга „Кризисен център“, в едно с материалната база и оборудване, спазвайки стандартите и критериите предвидени в Правилник за прилагане на Закон за социално подпомагане и Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

2.Кризисен център за жени и деца, преживели насилие е комплекс за социални услуги за пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.

3.Социалната услуга “Кризисен център” е делегирана от държавата дейност. Средствата за работните заплати и веществената издръжка са според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка за делегирани от държавата дейности.

4.Целева група: жени и деца, жертви на домашно насилие и трафик.

5.Броят на щатния персонал, назначен към „Кризисен център за жени и деца, преживели насилие” се определя в съответствие с Методика за определяне на числеността на персонала на специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена от МТСП.

6.Капацитет на социалната услуга е 8 места.IV. ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИНЪТ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА:

1. Бюджетът се формира на база установените в съответната финансова година стандарти за издръжка за делегирани от държавата дейности.

2. Финансовото участие от страна на общината се изразява в предоставянето на парични средства от общинския бюджет, съобразно регламентираната субсидия от републиканския бюджет.

3. Непредвиждането на средствата в държавния бюджет за издръжка на социалната услуга „Кризисен център за жени и деца, преживели насилие”, предоставяна в общността, като делегирана от държавата дейност, освобождава Община Плевен от отговорност.

4. Договорът, със спечелилия конкурса кандидат, ще се сключи за пет години, считано от датата на сключване на договора за възлагане на управление на социалната услуга, след обявяване резултатите от конкурса.

5. При сключване на Договор, със спечелилия конкурса кандидат, ще му се предостави съответната бюджетна субсидия за издръжка, от датата на сключване на договора до края на финансовата 2013 година, при условия предвидени в договора.V. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Заявление за участие в конкурс за възлагане управлението на социална услуга в общността “Кризисен център за жени и деца, преживели насилие”, Община Плевен – приложение 1

2. Формуляр за представяне на техническо и финансово предложение- приложение 2

3. Копие на съдебно решение за регистрация

4. Удостоверение за актуално състояние, със шест месечен срок на валидност.

5. Картата за идентификация по БУЛСТАТ (ЕИК);

6. Копие на удостоверение за вписване в регистъра към Агенция за социално подпомагане;

7. Копие на лиценз от Държавна агенция за закрила на детето;

8. Копие на удостоверение за вписване в централен регистър за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза;

9.Декларация за допустимост- приложение 3, подписана от управителя, относно обстоятелствата, посочени в раздел I т. 3;

10.Удостоверение, че доставчикът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

11.Копие на данъчната регистрация;

12.Копие на годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за последните две години;

13.Удостоверения от съответните компетентни органи за:

а/ наличие/липса на данъчни задължения пред НАП.

б/ наличие/липса на задължения пред НОИ;

14.Доказателства за репутацията на кандидата - препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги, от предишни възложители или от партньори, със задължително посочени адреси и телефони.

15.Автобиографии на лицата, които ще бъдат ангажирани с предоставяне на социалната услуга, с приложени удостоверителни документи;

16.Всички документи следва да се представят в оригинал с изключение на посочените от възложителя, които да са подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала)VI. КРАЕН СРОК И МЯСТОТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

1.Предложенията се представят до 17.00 часа на 30.04.2013 г. в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен, с адрес: гр. Плевен 5800, пл.”Възраждане” №4.

2.Кандидатът представя изисканите документите в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с обратна разписка в Център за информация и услуги на гражданите на община Плевен. Върху плика кандидатите посочват адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

3.При приемане на предложенията върху плика се отбелязват входящ №, датата и часа на внесеното предложение и тези данни се записват в „Архимед системата“ на община Плевен, за което на вносителя на предложението се издава документ.

4.Предложения, подадени след крайния срок, не се разглеждат от Комисията за оценка и подбор, сформирана със Заповед на Кмета на община Плевен. До изтичане на срока за подаване на предложенията, всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.

VII. ДАТА, ЧАС И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурса ще се реализира в два етапа:

Първи етап-

От 07.05.2013г. до 08.05.2013г. комисия, включваща в състава си представители на общинска администрация и на Агенция за социално подпомагане, извършва класиране на кандидатите по представените документи. Кандидат, който не отговаря на условия за участие и не е представил изисканите документи, по раздел V, се отстранява от участие в конкурса. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите.

Втори етап-

Одобрените кандидати ще бъдат поканени писмено за събеседване, проведено от комисия назначена от възложителя.

Събеседването ще се проведе на 09.05.2013 г. от 9.30 часа в Община Плевен. Комисията разглежда, оценява и класира кандидатите за изпълнител - доставчик на социалната услуга „Кризисен център за жени и деца, преживели насилие”, Плевен по определените критерии в раздел VIII.

VIII. НАЧИНЪТ НА ОЦЕНЯВАНЕ –КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

/МАКС. СБОР – 100 ТОЧКИ/:

1. Съответствие на кандидата на предварително обявените условия – 20 т.;

2. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги за жени и деца, жертви на насилие и търговска репутация – 20т.;

3. Оценка на предоставената от кандидата програма за развитие на социалните услуги- 20 т.;

4. Оценка на бюджета- съответствие на предложеният бюджет с планираните за изпълнение дейности- 20т.

5. Съответствие на предоставената от кандидата програма за развитие на социалните услуги с Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011- 2015г.- 10т.

6. Кадрови капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 5т.;

7. Финансова стабилност на кандидата и притежавани собствени или наети помещения за офиси, обзавеждане и техническо оборудване – 5 т.;IX. КРАЕН СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА:

1. Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса.

2. Крайният срок за обявяване на резултатите от конкурса е 13.05.2013г.

3. До 13.05.2013г. комисията изготвя протокол за класиране на кандидатите.

4. Въз основа на протокола, изготвен от комисията, Кметът на общината в 3-дневен срок след провеждане на конкурса издава заповед, за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

5. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно наказателният кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

6. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

7. Въз основа на заповедта, за определяне класирането на кандидатите, Кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалните услуги.

X. ДРУГИ:

Конкурсната документация, състояща се от

Ø заявление за участие в конкурс за възлагане управлението на социална услуга “Кризисен център за жени и деца, преживели насилие“, Плевен- приложение 1,

Ø формуляр за представяне на техническо и финансово предложение- приложение 2,

Ø декларация за допустимост на кандидата- Приложение 3 и

Ø проекто- договор- Приложение 4

може да бъде изтеглена от /www.pleven.bg или получена в Център за административно обслужване на граждани към община Плевен, пл.”Възраждане” №4..

За повече информация: телефон 064/881 276; сградата на община Плевен, с адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 2, ет. 3, стая №55, г-н Стефан Захариев - началник отдел ЗСД.