Община Плевен обявява открит конкурс „Добив на дървесина от общински горски фонд”

2117

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.76, т.3, чл.80, ал.1 и 2, чл. 85, ал. 1, т.1 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен

Обява

Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Добив на дървесина от общински горски фонд” по реда на Наредба за условията и реда за възлагане дейности в горски территории държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.

1. Адрес на Възложителя: Община Плевен, гр.Плевен, пл. “Възраждане” № 2, тел: 064800 700, факс 064 84 42 30, e-mail: ">,

2. Вид на процедурата с предмет – открит конкурс за „Добив на дървесина от общински горски фонд”, с размер на гаранция за участие 3% от стойността на обекта.

3. Предмет на процедурата- “Добив на дървесина от Общински Горски фонд”, както следва:

Обект №1-имот №430001,отдел 292 – “ф”, щироколистна твърда церова дървесина- 632,00 куб.м.; имот № 430001, отдел 292 – “р “щироколистна твърда церова дървесина- 90,00 куб.м.; имот № 557003, отдел 312 – “ж “щироколистна твърда церова дървесина- 388,00 куб.м.; имот № 557003, отдел 311 – “и “щироколистна твърда церова дървесина- 390,00 куб.м.; имот № 172002, отдел 311 – “з “ широколистна твърда церова дървесина 170 куб.м., с общ обем 1670 куб.м. дърва за огрев в землището на с. Буковлък

Обект №2-имот №000238,отдел 314 – “ и “, широколистна твърда церово дъбова дървесина- 299,00 куб.м, дърва за огрев землище с.Върбица

Обект №3-имот № 208001 ,отдл 247 – “г”, широколистна твърда акациева дървесина- 451,00 куб.м, дърва за огрев землище с.Пелишат.

Обект №4-имот №000187,отдел 314 - г, широколистна твърда акациева дървесина – 300.00 куб.м, дърва за огрев; имот № 000187 – отдел 341 “ д ”широколистна твърда акациева дървесина – 433.00 куб.м. дърва за огрев с общ обем 733.00 куб.м. землището на с. Бръшляница.

Обект №5- имот №138001, отдел 257- “е1”, широколистна твърда акациева дървесина – 150.00 куб.м., имот № 000112, отдел 257 – “в1” широколистна твърда акациева дървесина - 265.00 куб.м., с общ обем 415.00 куб.м. дърва за огрев в землището на с. Гривица

Всички количества дървесина са прогнозни и в плътни куб.м.

4. Обща стойност на обектите по т.3. без ДДС-

Обект №1- 25050,00лв. с гаранция за участие 751,50 лв.

Обект №2- 4485,00лв с гаранция за участие 134,55 лв.

Обект №3- 7216,00лв. с гаранция за участие 216,48 лв.

Обект №4- 11728,00лв. с гаранция за участие 351,84 лв.

Обект №5- 6640,00лв. с гаранция за участие 199,20 лв.

5.Срок за изпълнение на възложените дейности за всички обекти – 31.12.2012г.

6. Условията за допускане на кандидатите до участие в конкурса са:

- Изпълнителят трябва да е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 и чл. 241 от ЗГ.

7. Размера на гаранцията за изпълнение е 5 % от достигнатата стойност на обекта.

8. Критерии за класиране на офертите – най - ниска цена;

9. Кандидатите могат да подават оферти само за един, за всички или за един или повече обособени обекти - когато обектът на възлагане включва няколко обособени позиции;

10. Място и срок за получаване на офертите – центъра за информационно обслужване при Община Плевен, находящ се на пл. “Възраждане” № 4, до зала”Катя Попова”. Цената на документацията за участие в процедурата – 50лв./безДДС/ се внася с ПКО в касата на Центъра за Административно обслужване при Община Плевен, пл. “Възраждане”№4. Платената цена за документация не подлежи на връщане. Срещу представена вносна бележка за платена документация, същите се получават от 31.08.2012г. до 16.00 часа на 17.09.2012г.

11. място и срок за подаване на офертите - Център за административно обслужване на Община Плевен,пл. “Възраждане” № 4, в срок от 31.08.2012г. до 16.00 часа на 17.09.2012г.

12. Място, дата и час на провеждане на първа дата на открития конкурс за Добив на дървесина от ОГФ ще се проведе в сградата на Община Плевен, ет. 3, Заседателна зала, на 20.09.2012г. от

10.00часа. При липса на кандидати, или на обявен спечелил участник, нов конкурс, да се проведе на

10.10.2012г. от 10.00 часа при същите условия. Документация да се продава и подава от 24.09.2012г. до 16.00 часа на 05.10.2012г.