ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ЗА ЕДНА СТОПАНСКА ГОДИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 37И, АЛ. 13 ОТ ЗСПЗЗ

1728

Файлове:

CCF17022021.pdf CCF17022021.pdf