Процедура на ОД "Земеделие" - Плевен за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на недвижими имоти - частна държавна собственост

2388