Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

1075