Complex administrative services

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

А. Заявяване и предоставяне на услугата - Заявител - лично или изрично упълномощено лице - Канал за заявяване – на гише в отдел ЕСГРАОН , ул. “Сан Стефано” № 1 ет. 1 - Форма - писмена - Канал за предоставяне на…

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване над 5 дървета и над 1 дка лозя

А. Заявяване и предоставяне на услугата - Заявител - лично или изрично упълномощено лице - Канал за заявяване – на гише в Център за административно обслужване (ЦАО), пл.”Възраждане” 4 или с пощенски оператор - Форма -…