Удостоверение за дописване в избирателен списък по постоянен адрес (чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4 и чл. 30, ал. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

2301