ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА ОДОБРЕНИЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ЗА СТОПАНСКАТА 2023/2024 ГОДИНА

351