ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ОДОБРЕНИЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. ПЛЕВЕН И С. БЕГЛЕЖ ЗА СТОПАНСКАТА 2021-2022 ГОДИНА

436