Заповед № РД - 10-1538 от 25.10.2023г. на Община Плевен за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, стопанска 2023-2024 година

480