Търгове за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд с НТП- ниви и зел. градини за срок от 5 стопански години

306