Търгове за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ОПФ за една стопанска година по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ

428